flag

Ahad, 31 Januari 2010

PERMOHONAN KENAIKAN ALAUN GURU-GURU KAFA PAHANG KEPADA PERDANA MENTERI MALAYSIA.

IBNU HUSSIN on 07:50
KERTAS KERJAPERMOHONAN PENAMBAHANELAUN PENYELIA KAFA DAN GURUKAFA NEGERI PAHANGKEPADAY.A.B DATO’SERINAJIB BIN TUN HAJI ABD RAZAKPERDANA MENTERI MALAYSIA. SENARIO3.1 Bilangan guru yang ramai iaitu seramai 2490 dengan bilangan PenyeliaSeramai 20 orang tidak termasuk seorang Ketua unit KAFA adalah tidakmencukupi kalau dilihat dari segi bebanan tugas yang meliputi perkhidma-tan,kewangan,kursus,pemantauan,penyeliaan,pepriksaan,pelaksanaankurikulum disamping tugas-tugas luar kerja hakiki Penyelia KAFA(Pejabat)Guru KAFA (sekolah) dan tugas yang diarahkan dari masa kesemasa olehPegawai atasan.3.2 Pengurusan kewangan KAFA adalah merupakan satu aspek PengurusanKAFA yang amat penting kerana bersangkut paut dengan wang,sama ada Elaun Guru KAFA,Caruman KWSP Guru KAFA,Penyata Tahunan Kewangan KAFA dan lain-lain.Pengurusan perkara –perkara tersebut dalam keadaan biasa diuruskan oleh pegawai atau kakitangan yang berjawatan terlatih dan tetap.3.3 Kebanyakan negeri lain di Malaysia telah membuat kajian danMelaksanakan dasar Penambahan Elaun Penyelia dan Guru KAFA ini dengan bantuan Kerajaan Negeri.4. JUSTIFIKASI4.1 PERKHIDMATANi) Jumlah waktu bekerja Penyelia KAFA adalah sama seperti kakitangan awamyang lain iaitu mulai jam 8.00 pagi hingga 5.00 petang.Mereka menjalan-kan tugas sepenuh masa dan dibaya elaun mengikut kadar yang diluluskanoleh JAKIM iatu sebanyak RM 750.00 dan Guru KAFA RM500.00 sahaja.ii) Penyelia KAFA dan Guru bertanggungjawab memastikan perjalanan kelasKAFA dapat berkembang dan berjalan dengan baik sehingga tercapai matlamat seperti yang diharapkan.Maju atau mundurnya kelas KAFA adalah bergantung besar kepada peranan yang dimainkan oleh Penyelia dan Guru KAFAiii) Bebanan kerja yang bertambah dari masa kesemasa dalam menguruskanPentadbiran kelas KAFA dan Elaun yang diterima tidak seberapa benar-benar menekan perasaan kami.Elaun yang diterima amat rendah dan statik berbanding dengan indek pengguna yang sentiasa meningkat akibat kenaikan harga barang dan perkhidmataniv ) Penyelia dan Guru KAFA juga tidak dianggap sebagai penjawat awam dantidak layak mendapat apa-apa keistimewaan atau kemudahan sebagaimanayang dinikmati oleh kakitangan kerajaan yang lain seperti kemudahan peru-batan,elaun perumahan,elaun perkhidmatan awam dan kemudahan pinja-manv ) Kewujudan Penyelia KAFA di JAIP dan PAID telah memberikan inputyang besar dalam rangka melicinkan dn menyempurnakan urusan pentad-biran Jabatan Agama Islam itu sendiri.Dalam konteks tersebut telahmenunjukkan bahawa Penyelia KAFA menpunyai peranan yang pentingterhadap masyarakat dan kerajaan sendiri.4.2 KOS HIDUPi ) kadar kos kehidupan sekarang semakin bertambah dan jika dinilai dari segikemiskinan,Elaun Penyelia dan Guru KAFA adalah dibawah garis ke-miskinan.ii ) Kebanyakan Penyelia KAFA dan Guru KAFA yang ada sekarang telahberkeluarga dan mempunyai tanggungan isteri dan anak masing-masing.Dalam hubung ini elaun yang diterima tidak dapat menampung koskehidupan yang sentiasa bertambah dari masa kesemasa.4.3 PEPERIKSAANi ) Bagi memastikan mutu pendidikan kelas KAFA lebih terjamin dan terurustugas penyediaan dari peringkat awal proses peperiksaan Ujian PenilaianKelas KAFA (UPKK ) sehinggaah ke akhirnya adalah diuruskan olehPenyelia KAFA.Seperti proses mengambil,menyusun,mengedar,memantaudan mengumpul data-data keputusan peperiksaan.Untuk menyelarastugasan tersebut memerlukan komitmen yang tinggi memandangkan setiapdaerah yang diselia adalah luas dan semestinya memerlukan pengorbanandari segi masa,tenaga dan wang .5. IMPLIKASI KEWANGANPada prinsipnya anggaran permohonan penambahan elaun Penyelia KAFAdan Guru KAFA disyorkan berasakan kepada kelayakan akademik yang dimiliki oleh Penyelia KAFA dan Guru KAFA berkenaan.Sehubung dengan itu adalah dicadangkan penambahan tersebut merujukkepada gaji permulaan kakitangan Awam pada gred S 27 bagi Penyelia KAFA yang memiliki Ijazah ,Diploma/STAM /STA/STPM dan S17 bagi yang memiliki SPM dan SMA.Selain gaji permulaan penjawat awam di para 5.2,cadangan ini juga perlumengambil kira sama ada faktor ketiadaan kenaikan Tahunan , Elaun Perumahan ,Elaun Khidmat Awam dan Kemudahan Perubatan.Berasaskan 5.1,5.2 dan 5.3 anggaran Implikasi Kewangan adalah sepertiberikut.;Penyelia KAFATERIMA . CADANGAN . BEZABARUELAUN; 750 1500 1500 x 22 x 12 = 396,000.00KWSP ; 168.00 168 x 22 x 12 = 44,352.00--------------Jumlah 440,352.00--------------Guru KAFATERIMA CADANGAN BEZABARUELAUN ; 500 1,000 1,000 X 2490 X 12 = 298800.00KWSP 116.00 116. X 2490 X 12 = 34660.80----------------Jumlah 33460.80----------------JUMLAH BESAR 773812.80(Ringgit Malaysia ;Tujuh Ratus Tujuh Puluh Tiga Ribu Lapan Ratus DuaBelas dan Lapan Puluh Sen Sahaja )6 RASIONALi ) Seperti sedia maklum Kerajaan berusaha membasmi penyakit gejala socialyang berlaku ke atas golongan remaja dengan mengadakan beberapa program.Kerajaan menyedari punca utama gejala ini kerana tiadanya pengetahuanAgama kepada remaja yang menyebabkan berlakunya kruntuhan akhlak.Dalamhal demikian Kelas KAFA dapat membantu Kerajaan untuk membasmi gejalatersebut dari akar umbinya lagi memberikan Pendidikan Agama sejak dariperingkat asas iaitu peringkat kanak-kanak lagi.ii ) Memandangkan kedudukan Negara semakin mantap adalah dirasakan Kerajaansudah mempunyai kemampuan memberi penambahan Eaun Penyelia-PenyeliaKAFA dan Guru-Guru KAFA Negeri Pahang Darul Makmur.iii ) Tanggungjawab dan tugas yang besar dalam melaksanakan tugas disampingarahan-arahan semasa dari Pegawai atasan samada JAKIM, JAIP dan PAID diperingkat daerah yang berkaitan dengan tugas-tugas lain yang perlu dipenuhibagi kebaikan organisasi dan institusi agama seterusnya dapat meningkatkeupayaan Kerajaan dalam usaha mengembangkan syiar Agama Islam dinegarakita khusunya Negeri Pahang Darul Makmur.iv ) Kelas KAFA semakin banyak mendapat keyakinan dan sambutan daripadamasyarakat terutamanya di kawasan-kawasan perumahan.Hal ini menyebabkanperanan dan tugas Penyelia KAFA dan Guru KAFA dalam bidang pengurusanpentadbiran dan perlaksanaan seharusnya lebih cekap,berkesan dan berwibawa.V ) Kami juga bersedia untuk melaksanakan program-program tambahan PihakKerajaan yang melibatkan aktiviti-aktiviti yang boleh mengukuhkan InstitusiKeluarga yang semakin rapuh dan longgar.dengan demikian kami berpendapatPihak kerajaan dapat menjimatkan kos dari segi mewujudkan jawatan lain bagiMelaksanakan tugas-tugas ini kerana Pengurusan KAFA boleh melakukanProgram dua dalam satu.Sebagai contoh program yang dilaksanakan bukanSahaja melibatkan anak-anak didik KAFA tetapi turut melibatkan ibu bapa/Penjaga.Ini bermakna peranan Guru KAFA dan Penyelia KAFA dapatDimasyarakatkan.Akhirnya jawatan ini akan menjadi satu profesion.Vii ) Akhirnya Program KAFA ialah program yang selari dengan kehendak Negaradan hasrat YAB.Perdana Menteri Malaysia untuk memberi penekanan terhadapPendidikan Agama diperingkat rendah dengan diberi penumpuan kepadaPendidikan Agama secara latihan amali dan kemahiran membaca jawi untukmenyokong dan memperkukuhkan ilmu Pendidikan Islam dalam membentukGenerasi baru yang berilmu.7. CADANGANBerasaskan maklumat yang telah dikemukan,pihak Persatuan Guru-Guru Sekolah Agama Rakyat Daerah Pekan dengan rasa rendah diri mencadangkan dan memohon jasa baik serta pertimbangan YAB.Dato’ Seri bagi melaksanakan penambahbaikan dan pengubahsuaian kepada peruntukan yang sedia ada yang disalurkan oleh Kerajaan Pusat melalui JAKIM kepada Kerajaan Negeri.Dengan demikian,segala jasa baik YAB.Dato’ Seri adalah dipohon dalam menimbangkan penambahan Elaun Penyelia KAFA dan Guru KAFA Pahang berjumlah RM 773812.80 (Ringgit Malaysia ; Tujuh Ratus Tujuh Puluh Tiga Ribu Lapan RatusDua Belas Dan Lapan Puluh Sen Sahaja )8. PENUTUPBerdasarkan kepada perlaksanaan Program KAFA sejak tahun 1990,kadarElaun Penyelia KAFA dan Guru KAFA berada ditahap yang sama.Memandangkan perkebambangan program KAFA ini semakin mendapatSokongan daripada masyarakat,ianya memberi satu tanggungjawab danTugas yang semakin bertambah dari masa ke semasa.Sejajar dengan itu,Permohonan Penambahan Elaun Penyelia KAFA dan Guru –Guru KAFAYang diutarakan ini adalah satu yang amat munasabah untuk dipertimbangdan sokongan atau kajian semula terhadap Perlaksanaan Program KAFAdi Negeri Pahang.

Rabu, 27 Januari 2010

WACANA PERLAKSANAAN JAWATANKUASA SAR KAFA DAERAH JENGKA ,CHENOR,MARAN DAN JERANTUT.(ZON 3)

Tahniah kepada Pengerusi Persatuan SAR KAFA Pahang (ustaz Baharudin)serta ustazah Nabilah dan semua yang terlibat didalam menjayakan wacana bagi zon 3 bagi daerah Jengka,Maran,Chenor dan Jerantut,yang telah dirasmikan oleh Al-Fadhil Ustaz Bunyamin Qadhi derah Jengka baru-baru ini.
Ahad, 3 Januari 2010

WACANA MEMPERKASAKAN SAR KAFA PKN

SELAMAT DATANG KE WACANA PELAKSANAAN JAWATANKUASA PELAKSANA SAR KAFA DAERAH PEKAN,MUADZAM DAN ROMPIN.
TARIKH ; 28 DIS 2009
TEMPAT ; SEKOLAH AGAMA RAKYAT KAFA FELDA CHINI
SATU.
PERASMI ;EN TOTOR BIN SAWIKARTO
PENOLONG PENGURUS FELDA CHINI SATU
UCAPAN TAHNIAH KEPADA PENGERUSI SERTA AJK PERSATUAN GURU-GURU SEKOLAH AGAMA RAKYAT KAFA NEGERI PAHANG KERANA TELAH BERJYA MENGADAKAN WACANA TERSEBUT .INI ADALAH PROGRAM YANG PERTAMA DIADAKAN DAN PROGRAM INI AKAN DITERUSKAN DI ZON - ZON YANG LAIN BERMULA SESSI PERSEKOLAHAN 2010 INI.SEMOGA DENGAN ADANYA PROGRAM INI MUDAH-MUDAHAN SEMOGA PENGERUSI DAN JAWATANKUASA SAR KAFA DAERAH PEKAN ,MUADZAM DAN ROMPIN MENDAPAT MANFAAT DARIPADA APA YANG TELAH DISAMPAIKAN OLEH KET.PENOLONG PENGARAH BAH PENDIDIKAN (USTAZ ZAHARUDIN).CUMA YANG MENDUKACITAKAN KEHADIRAN PADA HARI INI ADALAH BUKANYA DARI KALANGAN PENGERUSI DAN JAWATANKUASA YANG SEPATUTNYA.MEREKA INI TERDIRI DARIPADA GURU BESAR DAN WAKIL DARI SEKOLAH MASING-MASING.SEDANGKAN APA YANG HENDAK DISAMPAIKAN INI ADALAH TANGGUNGJAWAB PENGERUSI DAN JAWATANKUASANYA.MUDAH-MUDAHAN APA YANG MEREKA DAPAT PADA HARI INI DAPAT DIBAWA DAN DILAKSANAKAN DISEKOLAH MASING-MASING.KEHADIRAN YANG SEPATUTNYA ADALAH SEBANYAK 102 BUAH SEKOLAH.

SELAMAT DATANG KE BLOG SAR KAFA PEKAN